Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe        it.png is.png gr.png bg.png pt.png

FIERE – Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

Posted by CESIE on March 18, 2015

FIERE осигурява иновативни предприемачески умения на регионално равнище, като по този начин повишава способностите на регионите да разработват и прилагат стратегии, дейности и услуги, подпомагащи социално-икономическото им развитие.

 

 

За проекта

 

FIERE е двугодишен проект, финансиран по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Грюндвиг” на Европейската комисия, който е иницииран с цел развитие на предприемаческите и иновативните умения на регионалните и местни организации – публични и доброволчески.

 

Кои са проблемите, които искаме да адресираме?

 • Политиките за регионално развитие често са формулирани централизирано
 • Съществува риск регионите и предприемачите да се окажат зависими от правителството
 • Стартиране на ограничен брой инициативи в регионите и местните общности

 

Кои са целите на проект FIERE?

 • Повишаване възможностите на организациите на регионално равнище за подпомагане социално-икономическото развитие на техните региони, превръщайки ги в иновативни и предприемачески зони
 • Подпомагане развитието на комплекс от иновативни предприемачески умения в рамките на институционалната инфраструктура на регионално равнище
 • Повишаване уменията на регионалните организации за развитие на публично-частни партньорства за справяне с предизвикателствата в сферата на заетостта, икономическото развитие, климатичните промени и др.

 

Към кого е насочен проект FIERE?

 • Органи за регионално планиране
 • Обществени и доброволчески организации
 • Бизнес мрежи
 • Висши учебни заведения
 • Частни обучителни организации

 

Какви дейности се предвиждат по проекта?

 • Проучване нуждите на регионалните организации по отношение на иновативните предприемачески умения посредством провеждане на анкета за установяване на потребностите
 • Разработване на програма за обучение по иновативни предприемачески умения
 • Разпространение на казуси, представящи добри практики в сферата на иновативното предприемачество сред заинтересованите страни на регионално равнище
 • Организиране на пилотни обучителни инициативи за апробиране на разработената обучителна програма и добрите практики

 

Очаквани резултати от проект FIERE:

 • Обучителен курс за възрастни по иновативно предприемачество на европейски равнище
 • Набор от казуси, представящи добри практики в сферата на иновативните предприемачески умения
 • Мрежа от наставници във всеки от партньорските региони
 • Обучени представители на регионални обществени и доброволчески организации във всеки от партньорските региони

 

Comments

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Latest News & Events

Case studies on innovative entrepreneurship

In the last months, FIERE partners have conducted case studies interviews and researches with regional stakeholders to find out…

Innovative entrepreneurship needs analysis

FIERE's seven partners have finished undertaking a survey in their regions to find out what are the needs in the field of…

Contact Us

home.png Address (Lead Partner)

Tipperary County Council,
Civic Offices,
Clonmel, Co. Tipperary,
Ireland

phone.png Telephone

+353 (0) 761 06 5000

email.png Email

info@fiereproject.com

Keep Up To Date

Sign up for our Newsletter